بحث هذه المدونة الإلكترونية

12‏/11‏/2011

Polo di una retta rispetto ad una circonferenza= punti di tangenza tra un piano e una sfera

Italiano: Polarità sulla circonferenza e' giustificata come tangenza di due piani ad una sfera
  • presa una sfera R e preso un punto V esterno ad K, si ha una circonferenza delta come luogo dei punti di tangenza condotti da V alla sfera K.
  • preso un altro punto V', si ha un altra circonferenza delta' come luogo dei punti di tangenza alla sfera condotti da V'.
  • congiungendo i due punti V V' si ha la retta p.
  • i due punti P Q d'intersezione tra le due circonferenze delta e delta' rappresentano i punti di tangenza alla sfera K dei due piani che hanno in comune la rette p
العربية: القطبية بالنسبة لدائرة تُبرر كتماس بين مستويين وكرةإرسال تعليق