بحث هذه المدونة الإلكترونية

06‏/12‏/2009

مصطلحات عمارة

* مشاريع مواصفات قطاع التشييد ومواد البناء

* م أسم المواصفة بالعربي أسم المواصفة بالإنجليزي رقم المواصفة
* 1 مواصفات الأداء في المباني – المحتويات والعرض . Performance standards in building -- Contents and presentation ISO 6240:1980
* 2 مواصفات الأداء في المباني عرض مستويات الأداء للواجهات من نفس مصدر المكونات . Performance standards in building -- Presentation of performance levels of facades made of same-source components ISO 7361:1986
* 3 مواصفات الأداء في المباني قائمة مختصرة – مختصر محتويات تصميم المباني . Performance standards in building -- Checklist for briefing -- Contents of brief for building design ISO 9699:1994
* 4 مواصفات الأداء في المباني التعاريف وحساب المساحة ومؤشرات الفضاء . Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators ISO 9836:1992
* 5 مواصفات الأداء في المباني اختبار الأداء لأرضيات خرسانية مسبقة الصب – السلوك تحت حمل غير مركز . Performance standards in building -- Performance test for precast concrete floors -- Behaviour under non-concentrated load ISO 9882:1993
* 6 مواصفات الأداء في المباني اختبار الأداء لأرضيات خرسانية مسبقة الأداء السلوك تحت حمل مركز . Performance standards in building -- Performance test for precast concrete floors -- Behaviour under concentrated load ISO 9883:1993
* 7 تصميم بيئة المبنى – البيئة الداخلية – المبادئ العامة . Building environment design -- Indoor environment -- General principles ISO 16813:2006
* 8 المتطلبات المعنية في إطار اختبار الفتح الحواجز حقيقة الوزن مزدوجة. Specific requirements on the frame of the test opening for lightweight twin leaf partitions ISO 140-1:1997/Amd 1:2004
* 9 تشييد المباني المنتجات المالئة للفواصل – تحديد الاستعادة المرنة للمواد الخاتمة . Building construction -- Jointing products -- Determination of elastic recovery of sealants ISO 7389:2002
* 10 تشييد المباني – المنتجات المالئة للفواصل تعيين مقاومة والتدفق للمواد الخاتمة . Building construction -- Jointing products -- Determination of resistance to flow of sealants ISO 7390:2002
* 11 تشييد المباني – المواد الخاتمة تعيين خواص الشد (الشد حتى الكسر) . Building construction -- Sealants -- Determination of tensile properties (Extension to break) ISO 8339:2005
* 12 تشييد المباني – المواد الخاتمة تعيين خواص الشد عند شد ثابت. Building construction -- Sealants -- Determination of tensile properties at maintained extension ISO 8340:2005
* 13 تشييد المباني المنتجات المالئة للفواصل تعيين إمكانية البثور لعنصر من المواد الخاتمة. Building construction -- Jointing products -- Determination of extrudability of one-component sealants ISO 8394:1988
* 14 تشييد المباني – المواد المالئة للفواصل – تعيين خواص اللصق التماسك للمواد الخاتمة عند درجة حرارة ثابتة. Building construction -- Jointing products -- Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature ISO 9046:2002
* 15 تشييد المباني – المنتجات المالئة للفواصل تعيين خواص اللصق التماسك للمواد الخاتمة عند درجات حرارة مختلفة. Building construction -- Jointing products -- Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures ISO

in riferimento a: مستخدم:Hasanisawi/مصطلحات عمارة - المعرفة (visualizza su Google Sidewiki)

02‏/12‏/2009

sezione aurea

la sezione aurea, inizia nel 1200 con la cosiddetta serie di Fibonacci, che affrontava le moltiplicazioni di una coppia di conigli.

nel 600 keplero, noto che il rapporto tra due termini consecutivi, tende ad un valore particolare: la sezione aurea.

in riferimento a:

"Tutto cominciò quando nel XIII secolo, il matematico pisano Leonardo Fibonacci cercò di trovare una regola per lo sviluppo di una popolazione di conigli. Aveva in realtà aperto uno squarcio su un’area matematica particolarmente affascinante per la sua eleganza e bellezza. La successione di numeri riportata prende il nome di Successione di Fibonacci, ed il criterio di sviluppo è piuttosto semplice: dati i primi due numeri 0 e 1, ogni numero successivo è la somma dei due precedenti. Nel Seicento, Keplero notò che il rapporto tra due termini consecutivi, tende ad un valore particolare: la Sezione Aurea. Nota fin dai tempi di Euclide, si ritrova in molte opere dell’uomo come canone estetico di proporzionalità, dalle piramidi ai templi greci, così come in molte forme naturali dotate di particolare armonia e simmetria, come il guscio del Nautilius. Ma che cos’è la sezione aurea? Perché questo numero è tanto speciale? Possiamo ottenere la Sezione Aurea identificando quel punto che suddivide un segmento in due parti a e b tali che il loro rapporto è uguale a quello tra la maggiore e la loro somma oppure tra la minore e la loro differenza. In altre parole il segmento a è medio proporzionale tra b e (a+b). Una volta trovati a e b è possibile costruire un rettangolo avente tali segmenti come lati. E’ un rettangolo speciale e si chiama, per l’appunto, rettangolo aureo. Ora, se costruiamo internamente il quadrato di lato a, l’area rimanente è ancora una volta un rettangolo aureo di lato a e (a-b). Ripetendo l’operazione nel nuovo rettangolo aureo, si possono costruire quadrati e rettangoli aurei uno dentro l’altro, sempre più piccoli. Le dimensioni del lato dei quadrati ripercorrono la successione di Fibonacci al ritroso, idealmente dal termine infinitamente grande al più piccolo. Alternativamente si può partire da un piccolo quadrato con lato unitario, raddoppiarlo e, in senso antiorario, costruire sul lato lungo un quadrato pari alla lunghezza del lato. Progressivamente si avranno quadrati di lato 2, 3, 5, 8, 13…di nuovo la successione di Fibonacci! Tracciando archi di circonferenza all’interno di ciascun quadrato, si ottiene con ottima approssimazione la Spirale Logaritmica: La spirale logaritmica si ritrova in molte cose in Natura: nella conchiglia del Nautilus, nelle corna di un ariete nel volo dei falchi in avvicinamento alle loro prede e c’è chi ipotizza lo stesso andamento nei bracci di alcune galassie e nei cicloni tropicali. Mario Livio, uno dei migliori divulgatori scientifici, ripercorre, con una narrazione affabile, le proprietà e le vicende di questo piccolo miracolo della natura, tanto mirabile che raccontarlo è ancor più affascinante che scoprirlo."
- Mario Livio – La Sezione Aurea « Michelangelo’s Place (visualizza su Google Sidewiki)