بحث هذه المدونة الإلكترونية

20‏/07‏/2015

Triconoide - generatrici longitudinali

Isawi HomePage / Geometria / Tangenza02 / Triconoide - generatrici  longitudinali
Determinare le generatrici notevoli di una Triconoide : superficie formata da tre coni con in comune una sfera

  
creata il 07-09-2005


إرسال تعليق